Privacybeleid De Dorpsbakkerij

 

www.dedorpsbakkerij.nl

 

Over mijn privacybeleid

 

De Dorpsbakkerij vindt jouw privacy belangrijk. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over je en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van de Dorpsbakkerij. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/05/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jouw door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik je gegevens opsla en hoe ik je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kun je contact opnemen met de Dorpsbakkerij via email: info@dedorpsnakkerij.nl

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webhosting

 

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van WIX. WIX verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WIX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. WIX is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Nieuwsbrieven

De Dorpsbakkerij stuurt e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de Dorpsbakkerij.

 

Informatie app's

De Dorpsbakkerij stuurt informatie app's uit over het assortiment of een ander soort verkoop app. Bij inschrijving hiervoor ontvang je een bevestiging dat je akkoord bent met het vastleggen van jouw gegevens alleen voor het versturen van deze app's. Zodra je je uit wilt schrijven hoef je alleen een app terug te sturen met ''afmelden'' dan wordt je direct uit de app verwijderd. 

 

Contact formulier

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met de Dorpsbakkerij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat jij aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die ik naar aanleiding van je opdracht heb vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen ik je vragen je te legitimeren.Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systeem hanteer.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

  

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van de Dorpsbakkerij. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de Dorpsbakkerij voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Via de eigenschappen van je browser heb je toegang tot de instellingen m.b.t. cookies. Via deze instellingen kun je bijvoorbeeld cookies uit zetten of verwijderen van je harde schijf. Uitleg over de instelling vindt je meestal onder help in de toolbar van je browser of in de gebruikshandleiding.